Π.Δ. 46/2016 ΦΕΚ Α 74/22-4-2016 Αξιολο?γηση των μαθητω?ν του Γενικου? Λυκει?ου.

Προεδρικό Διάταγμα (46/2016) για την αξιολο?γηση των μαθητω?ν του Γενικου? Λυκει?ου.

Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελείται από 33 άρθρα και αφορά:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών

2. Περι?οδοι του διδακτικου? ε?τους

3. Χαρακτηρισμο?ς των διδασκομε?νων μαθημα?των

4. Κλα?δοι μαθημα?των

5. Βαθμολογική κλίμακα

6. Διαγνωστικη? αξιολο?γηση των μαθητω?ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

7. Προφορικη? βαθμολογι?α τετραμη?νων

8. Δημιουργικε?ς εργασι?ες

9. Φα?κελος επιδο?σεων και δραστηριοτη?των των μαθητω?ν.

10. Κοινοποι?ηση της προφορικη?ς βαθμολογι?ας − Ενημε?ρωση των κηδεμο?νων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

11. Το?πος και χρο?νος διεξαγωγη?ς των εξετα?σεων

12. Θε?ματα των εξετα?σεων

13. Υ?λη μαθημα?των

14. Τρο?πος εξε?τασης των μαθημα?των

15. Γραπτε?ς προαγωγικε?ς και απολυτη?ριες εξετα?σεις

16. Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

17. Υποχρεω?σεις των μαθητω?ν κατα? τη δια?ρκεια της εξε?τασης

18. Βαθμολο?γηση των γραπτω?ν δοκιμι?ων των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων

19. Αναβαθμολο?γηση γραπτω?ν δοκιμι?ων των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων του Γενικου? Λυκει?ου

20. Μαθητε?ς μη προσερχο?μενοι στις γραπτε?ς εξετα?σεις

21. Φυ?λαξη γραπτω?ν δοκιμι?ων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΑ TΗΣ ΕTΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ TΟΥ ΜΑΘΗTΗ

22. Εξαγωγη? του βαθμου? ετη?σιας επι?δοσης κατα? μα?θημα

23.Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.).

24. Αντιστοιχι?α τα?ξεων Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου

25. Βαθμο?ς Απολυτηρι?ου Γενικου? Λυκει?ου

26. Προαγωγη?, απο?λυση και απο?ρριψη μαθητω?ν

27. Κατατακτη?ριες εξετα?σεις των «κατ’ ιδι?αν διδαχθε?ντων» και των στρατευ?σιμων μαθητω?ν

28. Μαθητε?ς απο? Ξε?να Σχολει?α

29. Χαρακτηρισμο?ς φοι?τησης και συνε?πειες στην προαγωγη? και απο?λυση μαθητω?ν

30.Μετεγγραφε?ς μαθητω?ν Γ ? τα?ξης των Γενικω?ν Λυκει?ων του Εξωτερικου?

31. Υπολογισμός με προσέγγιση δεκάτου

32. Μεταβατικές διατάξεις

33. Καταργούμενες διατάξεις

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το ΦΕΚ

http://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/proedriko_diatagma_ajiologhsh_mathiton_geniko_lykieo_46_2016.pdf